Άποψη της πόλης από τον αρχαιολογικό χώρο

Ευάγγελος Τσάκος

Ανατύπωση από Ε. Τσάκο

Υλικό

Κατηγορία

Ελευσίνατοπία & κτήρια

Αρ. Αντικειμένου

Φ03-Β04