Αντάρτες

Ευάγγελος Τσάκος

Χρονολογία

Υλικό

Κατηγορία

Αντίστασηιστορικά γεγονότα

Αρ. Αντικειμένου

Φ16-Θ28
Μάριος Σπηλιόπουλος, Ανθρώπων Ίχνη, Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας 2008