Νότια πλευρά της πόλης έμπροσθεν από την οδό Κανελλοπούλου

Ευάγγελος Τσάκος

Υλικό

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

Φ03-Β13